سامانه وصول درآمدهای اختصاصی(سِودا)
آموزش و پرورش استان گلستان


عنوان درآمد
منابع حاصل از فروش ساختمان و تاسیسات دولتی


آیتم درآمد را انتخاب کنید
مرحله قبل