سامانه وصول درآمدهای اختصاصی(سِودا)
آموزش و پرورش استان گلستان


عنوان درآمد
درآمدحاصل از مراکزآموزشی - رفاهی