سامانه وصول درآمدهای اختصاصی(سِودا)
آموزش و پرورش استان گلستان


عنوان درآمد
درآمد حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی